,

Plusy i minusy świadczenia usług opiekuńczych przez agencje zatrudniania

Praca na czarno

W wyniku stałego rozwoju medycyny oraz coraz wyższej świadomości społecznej w dziedzinie zdrowia, w ciągu ostatnich dziesięcioleci znacznie wydłużyła się średnia długośd życia człowieka. W rezultacie w Europie obserwuje się tzw. starzenie się społeczeostw, czyli wzrost liczby osób w starszym wieku i ich udziału w ogólnej liczbie ludności przy jednoczesnym spadku liczby i udziału dzieci i młodzieży. Wobec tego obecnie opieka nad osobami starszymi i schorowanymi jest potrzebna jak nigdy dotąd. Niestety często osoby starsze nie mogą liczyd na pomoc ze strony rodziny, niejednokrotnie także instytucje socjalne nie radzą sobie ze zwiększającą się liczbą osób wymagających opieki. W tym momencie zaczyna się ta jakże ważna rola profesjonalnych opiekunów osób starszych. W opisanej powyżej sytuacji w większości przypadków rodzina osoby starszej lub ona sama sięgają po usługi firmy specjalizującej się w zapewnianiu opieki. Dzieje się tak, ponieważ osoby te znacznie bardziej ufają wyspecjalizowanym firmom, posiadającym dobrą opinię na rynku, a niżeli osobom prywatnym. Przynosi to jednak obustronne korzyści – opiekun zatrudniany w takiej firmie jest ubezpieczony, ma opłacane składki emerytalno-rentowe oraz poczucie bezpieczeostwa i stabilnego zatrudnienia, tak istotne w dzisiejszych realiach. Podopieczny natomiast ma gwarancję ciągłości opieki. Obie strony otrzymują też coś jeszcze: gwarancję, że opiekun jest zatrudniony legalnie i nikt nie musi się obawiad nasilonych w ostatnim czasie, kontroli i olbrzymich kar w związku z zatrudnianiem „na czarno”.

Jednym z czynników, które zachęcają do podjęcia roli opiekuna osób starszych są względy ekonomiczne. Szczególnie obecnie, kiedy wiele osób zmaga się z widmem zwolnienia, a nowe miejsca pracy mogą powstawad bardzo powoli, pewne i stabilne zatrudnienie, wysokie zarobki i przede wszystkim ubezpieczenie staje się coraz atrakcyjniejsze. To wszystko zapewnia PRO-SENIOR – agencja pracy z Opola specjalizująca się w zabezpieczaniu usług opiekuoczych osobom starszym w domach prywatnych w Niemczech.

Wiele osób, skuszonych widmem większych zarobków, wyjeżdża, by pełnid rolę opiekuna osób starszych nielegalnie. Należy jednak podkreślid, że praca na „czarno” w Niemczech,tak jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, jest nielegalna. Jednakże w Niemczech sytuacja jest szczególna – nielegalne zatrudnienie stanowi przestępstwo karane grzywną do 5 000 Euro. Kara grozi nie tylko rodzinie, która nielegalnie „zatrudnia”, ale również opiekunowi, który podlega wydaleniu z terytorium Niemiec i zakazowi podejmowania tam pracy. Kontrole coraz częściej przeprowadzają pracownicy socjalni i policja.

Dlaczego Osoby decydują się na nielegalny wyjazd?

Rozmawiając z różnymi opiekunami na forach tematycznych oraz poprzez portale społecznościowe czy też podczas rozmów telefonicznych, motywacja do pracy „na czarno” jest zazwyczaj podobna. „Nie będę harowała na agencję” czy „już dośd mi Paostwo nakradło podatków, nigdy więcej”. Czy jednak przysłowiowa „gra warta jest świeczki”?. Czy różnica w wynagrodzeniu 100 czy 200EUR warta jest strachu, niepewności i nawet jeżeli nieuświadomionego, to wciąż istniejącego ciągłego napięcia, które często w efekcie koocowym prowadzi do różnych zaburzeo fizycznych czy psychicznych? Większośd osób pracujących „na czarno” w ogóle nie ma ubezpieczenia, ewentualnie posiada ubezpieczenie „turystyczne”. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że w przypadku choroby czy wypadku, ubezpieczyciel podejmuje działania wyjaśniające, mające na celu stwierdzenie, w jakich faktycznie okolicznościach doszło do wypadku. Jeśli ubezpieczyciel stwierdzi, że wypadek miał miejsce podczas wykonywania pracy, odmówi pokrycia kosztów pobytu w szpitalu (a te są często olbrzymie – do 500 euro za dzieo plus ewentualne koszty zabiegu czy operacji). Często, po zakooczeniu postępowania wyjaśniającego,ubezpieczyciel domagasię zwrotu niesłusznie poniesionych kosztów z tytułu opłacenia pobytu w szpitalu, czy transportu do kraju lub innych wydatków, które początkowo pokryte zostałyz polisy ubezpieczeniowej. Większośd ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczenia posiada zapisy t.j.: „…gdy do zdarzenia doszło w momencie, gdy złamałeś prawo…”, które wyłączają możliwośd otrzymania odszkodowania. Niestety, o tym fakcie bardzo rzadko wspominają opiekunowie pracujący nielegalnie.

Dodatkowo, takie osoby pracując na czarno nie odprowadzają podatków, mimo że korzystają z świadczeo finansowanych przez paostwo właśnie z podatków. Opiekunowie pracujący nielegalnie, tak samo jak pozostali obywatele, mają prawo do publicznej opieki zdrowotnej, edukacji czy też innych świadczeo, które przecież zapewniane są z podatków płaconych jedynie przez osoby legalnie zatrudnione.

Wobec powyższego należy jednoznacznie stwierdzid, że opiekunowie, którzy wyjeżdżają legalnie, przez sprawdzone i istniejące od wielu lat agencje pracy (w tym PRO-SENIOR z siedzibą w Opolu), maję pewnośd i gwarancję, że w razie wypadku losowego, choroby czy innych trudności,uzyskają pomoc zarówno ze strony kooperatorów jak i pracowników biura w Polsce, za każdym razem, gdy potrzebują wsparcia. W przeciwieostwie do osób pracujących nielegalnie, które niejednokrotnie zostawiane są przez „pracodawców” bez jakiejkolwiek pomocy. W takim przypadku opiekunowie pracujący nielegalnie są zmuszeni nie tylko do poniesienia wysokich kosztów np. prywatnych zabiegów lekarskich, ale również często nie otrzymują uzgodnionego wynagrodzenia. Podopieczny może, ale nie musi wywiązad się z zapłaty za wykonaną usługę – przecież osoba pracująca „na czarno” nie będzie mogła domagad się zapłaty w sądzie, skoro sama popełniła przestępstwo. Takich obaw nie będzie miał żaden opiekun zatrudniony w agencji pracy.
Następną kwestią wymagającą podkreślenia są składki emerytalne. Wszyscy opiekunowie pracujący legalnie mają opłacane przez pracodawcę składki emerytalne i rentowe (przydatne także sporej grupie osób będących już na emeryturze, do podniesienia wysokości przyszłych świadczeo). Z tego co mi wiadomo, w branży opiekunów wiele osób twierdzi, że pracodawcy nie opłacają powyższych składek i byd może są na rynku agencje i firmy, które stosują takie praktyki, jednak PRO-SENIOR z Opola nie należy do tego grona. Dostarcza on swoim

pracownikom comiesięcznie rachunki przedstawiające wysokośd wynagrodzenia i odprowadzanych składek, do których każdy opiekun ma dostęp w każdej chwili.
Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że bardzo wiele osób zatrudnionych nielegalnie, nieposiadających odpowiedniego ubezpieczenia, w obawie przed konsekwencjami pracy „na czarno”, bez chwili wahania opuściło stanowiska pracy. Niestety, takie osoby w obecnej sytuacji pozbawione są źródła dochodu, nie mogą także liczyd na pomoc paostwa, ponieważ nie płacą składek na ubezpieczenie zdrowotne. W zupełnie innej sytuacji znajdują się osoby pracujące legalnie – mogą one podjąd decyzję o powrocie po spokojnej analizie za i przeciw, będąc w stałym kontakcie zarówno z koordynatorami jak i biurem w Polsce, dla których ważne jest bezpieczeostwo i zdrowie ich opiekunów. Wielu profesjonalnych opiekunów zatrudnionych przez agencje zostało na swoich miejscach pracy, dzięki czemu w tych trudnych czasach mogą bez obaw patrzed w przyszłośd. Takie decyzje mogły zostad podjęte jedynie przy świadomości, że w razie zachorowania, agencja zapewni im odpowiednie świadczenia i wsparcie.
Kolejną zaletą legalnej pracy jest fakt, że przyjmując zlecenie, mająPaostwo gwarancję otrzymania z góry ustalonej kwoty tytułem wynagrodzenia. Dodatkowo, przed zawarciem umowy pracodawca zapoznaje Paostwa z warunkami bytowo-socjalnymi oraz stanem podopiecznego. Jeśli którekolwiek z powyższych warunków Paostwu nie odpowiada, nie muszą Paostwo przyjmowad zlecenia. W każdym przypadku wyjeżdżają Paostwo po podpisaniu ważnej w świetle prawa umowy, która stanowi Paostwa gwarancję uzyskania obiecanych przez zleceniodawcę świadczeo. Dlatego proszę, aby przed wyborem formy, w jakiej chcą Paostwo pracowad, przemyśleli Paostwo wszystkie przedstawione powyżej plusy i minusy pracy w agencji. Z mojej strony mogę jedynie polecid firmę PRO-Senior z Opola, ponieważ znam funkcjonowanie tej agencji z własnego doświadczenia i wiem, że pracując dla nich nie zostaną Paostwo oszukani lub pozostawieni samotni w potrzebie.

Jeżeli ktoś z Paostwa szuka legalnej pracy jako Opiekun osób starszych w Niemczech, chce mied ubezpieczenie zarówno na czas pobytu na zleceniu jak i pobytu w Polsce, opłacane składki emerytalne i rentowe , to warto podjąd pracę w PRO-SENIOR .

Wystarczy zadzwonid do biura w Opolu – tel. 774428338 lub na komórkę 668546354.
Polecam tę firmę !!!

Tekst
Monika Hebda