Chat with us, powered by LiveChat

Regulamin kampanii Premia świąteczna Boże Narodzenie 2022

§1

Organizatorem kampanii „Premia świąteczna Boże Narodzenie 2022” jest
PRO-SENIOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cygana 4/206, 45-131 Opole, KRS: 0000330666, NIP 7542976043, REGON 160248279, zwana dalej „Organizatorem”.


§2

Niniejszy Regulamin kampanii określa warunki i zasady przyznawania oraz wypłacania premii dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z Organizatorem kampanii na podstawie umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych w gospodarstwie domowym podopiecznego (zwanych dalej „Uczestnikami”).


§3

W ramach kampanii „Premia świąteczna Boże Narodzenie 2022” Uczestnikom spełniającym warunki określone w niniejszym Regulaminie przysługiwać będzie jednorazowa premia świąteczna w wysokości:

 1. 85,00 EURO (słownie: osiemdziesiąt pięć Euro) brutto za każdy dzień świąteczny świadczenia usług opieki, to jest: 24.12.2022, 25.12.2022 i 26.12.2022;

 2. Dodatkowo 100,00 EURO (słownie: sto Euro) brutto po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

  1. nieprzerwanego świadczenia usług opieki w okresie wynoszącym co najmniej 3 miesiące (90 dni), który obejmuje wyżej wymienione 3 dni świąteczne i jest rozliczony na standardowych warunkach rozliczeniowych lub

  2. podjęcia dalszej współpracy z Organizatorem polegającej na ponownym świadczeniu usług opieki w miesiącu marcu 2023 r.,

przy czym spełnienie obu powyższych warunków uprawnia do nabycia tylko jednej dodatkowej premii w wysokości 100 Euro brutto.

§4

 1. Aby otrzymać Premię świąteczną w ramach kampanii „Premia świąteczna Boże Narodzenie 2022” Uczestnicy muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 1. Świadczyć usługi na standardowych warunkach wynikających z umowy, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu;

 2. Dotrzymać warunków i przestrzegać zapisów umowy, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu. Premia świąteczna w ramach kampanii „Premia świąteczna Boże Narodzenie 2022” nie przysługuje w przypadku niedotrzymania przez Uczestnika postanowień umowy, o której mowa powyżej, szczególnie w przypadku nałożenia na Uczestnika kary umownej.

 1. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także gdy Uczestnik nie będzie świadczył usług opiekuńczych w dni świąteczne określone w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu, premia świąteczna nie przysługuje.


§5

Premię świąteczną w ramach kampanii „Premia świąteczna Boże Narodzenie 2022” można uzyskać tylko jeden raz.


§6

Premia świąteczna w ramach kampanii „Premia świąteczna Boże Narodzenie 2022” wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w umowie, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu, wraz z należnym wynagrodzeniem, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki do nabycia premii w wysokości określonej w § 3 pkt 1 lub 2 niniejszego Regulaminu, tj.:

 1. w przypadku premii w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości przepracowanych dni świątecznych i stawki 85 Euro – nie później niż do 10 stycznia 2023 r.,

 2. w przypadku dodatkowej premii w wysokości 100 Euro – nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełni się jeden z warunków, o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu, przy czym w przypadku spełnienia obu warunków – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełni się pierwszy z warunków.